Likvidace

Zrušení a likvidace společnosti

Provedeme za Vás zrušení a následnou likvidaci Vaší obchodní společnosti na území celé České republiky v souladu s ustanoveními § 93, § 94 a § 241, Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a § 185 a následujících, Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se o soubor činností, které ve svém důsledku vedou k vymazání obchodní společnosti z veřejného rejstříku a tím i jejímu faktickému zániku, a to naprosto legální a zákonnou cestou.

Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy vůči věřitelům a rozdělit likvidační zůstatek podle zákona. Provádění likvidací, zákonné postupy a normy jednání jednotlivých účastníků jsou vymezeny výše uvedenými zákony. O dobrovolném zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace rozhodují zřizovatelé nebo zakladatelé, společníci společnosti v působnosti nejvyššího orgánu společnosti, zpravidla tedy valné hromady.

Rozhodnutí o zrušení společnosti předchází většinou reálné zhodnocení ekonomické situace, kdy je nepochybné, že existence společnosti v tom stavu, v jakém se nachází, již nemá žádnou perspektivu a kdy je zřejmé, že jiné řešení, než společnost zrušit, není reálné a hlavně ekonomicky únosné. Jedná se o situaci vzniklou např. odbytovými potížemi, výrobními problémy, poruchami v platební schopnosti, nerentabilností výroby, nedostatkem kapitálu, atd. Za rozhodnutím o zrušení společnosti však může stát i prostý úmysl zakladatele ukončit podnikatelskou činnost. Vždy je třeba zvážit, zda provést likvidaci společnosti nebo projít insolvenčním řízením. Toto dilema rozhodujeme na základě podrobné analýzy konkrétní společnosti a navrhneme vždy to nejvhodnější řešení s ohledem na specifickou situaci dané společnosti, pozici statutárního orgánu, apod. Právnická osoba vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena nebo prohlášena za neplatnou. Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnické osobě likvidátora.

V praxi je činnost likvidátora poměrně široká a náročná. Jedná se o komplex technicko-ekonomicko-právních kroků, rutinních postupů a zákonem jasně vymezených norem na straně jedné a individuálním řešením každého jednotlivého problému v konkrétní dané situaci na straně druhé. Likvidátor musí znát účetní a daňovou problematiku a musí se orientovat v elementárních oblastech práva a musí být i schopen technicky analyzovat např. součást majetku společnosti, který má zpeněžit.

V případě jakýchkoli dotazů k průběhu likvidace společnosti, zejména k upřesnění některých kroků v průběhu likvidace, nás kontaktujte a my Vám rádi Vaše dotazy zodpovíme nebo Vám přímo vypracujeme nezávaznou nabídku na likvidaci Vaší společnosti.

Příprava likvidace

Před zrušením a vstupem společnosti do likvidace je nejprve nutné provést rozbor aktuální ekonomické situace konkrétní obchodní společnosti a poté navrhnout optimální řešení její další činnosti. V případě volby likvidace společnosti je nutno sestavit soupisy majetku, pohledávek, závazků a jiných položek, potřebných v průběhu likvidace.

Průběh likvidace

Likvidátor vypořádá majetkové náležitosti společnosti, zejména zpeněžuje majetek, komunikuje s věřiteli, dlužníky, úřady, soudy, podává příslušná daňová přiznání, atd. Činnost likvidátora je ve své podstatě obdobná jako činnost jakéhokoli statutárního orgánu ve společnosti s tím rozdílem, že likvidátor činí pouze kroky nutné k likvidaci společnosti.

Ukončení likvidace

Činnost likvidátora v tomto úseku likvidace spočívá především v uzavření účetních knih, vyhotovení závěrečné zprávy a podání závěrečného daňového přiznání. Likvidace obvykle končí rozdělením likvidačního zůstatku společníkům a návrhem na výmaz z veřejného rejstříku, který podává likvidátor k příslušnému rejstříkovému  soudu.