Oddlužení

Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek (nebo hrozící úpadek) byl řešen oddlužením, jde-li o právnickou osobu, která není považována za podnikatele, anebo fyzickou osobu, která nemá převahu dluhů z podnikání (existují výjimky).

Podstatou oddlužení je to, že dlužník musí v oddlužení uhradit v průběhu 3 let alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Jinak oddlužení trvá 5 let. Pokud se oddlužení týká starobních či invalidních důchodců, trvá 3 roky. Oddlužení může být v průběhu jeho trvání přerušeno, a to na dobu maximálně jednoho roku. Pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojují výhradně z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Po ukončení oddlužení je dlužník soudem osvobozen od povinnosti dalšího hrazení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny, ale i od úhrady pohledávek, které věřitelé do insolvenčního řízení nepřihlásili.

Oddlužení může být realizováno formou splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty, anebo pouze zpeněžením majetkové podstaty.

V oddlužení formou splátkového kalendáře v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty jsou dlužníku každý měsíc prováděny srážky ze všech jeho příjmů, tak jako pro přednostní pohledávky při výkonu rozhodnutí. Nepostižitelná část dlužníkových příjmů dlužníkovi zůstává. Zároveň však insolvenční správce zpeněží jeho majetek (vyjma obvyklého vybavení dlužníkovy domácnosti).

Při oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty má dispoziční oprávnění k majetku dlužníka insolvenční správce. Ten také v průběhu oddlužení majetek zpeněží a z výtěžku zpeněžení uhradí přednostně zajištěné pohledávky a následně poměrně pohledávky nezajištěné.

Insolvenční zákon umožňuje společné oddlužení manželů v jednom insolvenčním řízení. Rozhodná pro podání společného návrhu je skutečnost, zda se jedná o manžele ke dni, kdy insolvenční návrh dojde k soudu. Z manželů se stávají nerozluční společníci a považují se za jednoho dlužníka.