Insolvence a její řešení

Insolvence (úpadek a hrozící úpadek) je řešena soudním řízením podle Insolvenčního zákona, a to tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a zároveň k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Oddlužení

Oddlužení je tzv. sanační způsob řešení dlužníkova úpadku, určený pro dlužníky – fyzické osoby (i OSVČ) a pro právnické osoby, které nejsou považovány za podnikatele. Pokud jsou dlužníkovy závazky z převážné části z podnikání, je třeba, aby s oddlužením dlužníka souhlasil věřitel, o jehož pohledávku se jedná. Zákon umožňuje společné řešení úpadku manželů.

Konkurs

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že zjištěné pohledávky věřitelů jsou uspokojovány z výnosu zpeněžení majetku dlužníka poměrně s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají (pokud zákon nestanoví jinak). Konkurs je universální způsob řešení úpadku pro fyzické osoby, podnikající i nepodnikající, které nesplňují podmínky Insolvenčního zákona pro povolení a schválení řešení dlužníkova úpadku oddlužením. Jde o tzv. likvidační způsob řešení dlužníkova úpadku.

Úpadek právnických osob považovaných za podnikatele (pokud není řešen reorganizací) je vždy řešen konkursem.