Insolvence

Nezvládáte splácet své závazky? Hrozí vám exekuce? Zkuste zvolit jiné řešení: požádat soud o povolení oddlužení, tedy osobní bankrot. Musíte ale počítat s tím, že budete žít tři až pět let z minimálních příjmů. Soud povolí oddlužení v podstatě všem dlužníkům, u nichž je šance, že v průběhu oddlužení budou schopni na účet majetkové podstaty poukazovat ze svých příjmů cca 2 200 Kč měsíčně (v případě oddlužení manželů 3 300 Kč měsíčně). Zajištěné pohledávky se uspokojují samostatně, a to z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění.

Zpracujeme pro vás insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení, ať jste odkudkoli.
Vše potřebné s Vámi vyřídíme prostřednictvím e-mailu!

Za oddlužení se nemusíte stydět – jedná se o zákonné řešení úpadku.

Insolvenční řízení lze zahájit na návrh věřitele či dlužníka. Jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Dlužník, který je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku.

Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku a k návrhu připojit její přihlášku

Dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek (nebo hrozící úpadek) oddlužením, musí s insolvenčním návrhem spojit i návrh na povolení oddlužení. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku.

Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Jejich společný návrh na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. Manželé mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu, a po dobu trvání účinků oddlužení, postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.

Jste v pozici věřitelů? Máte pohledávky za svými dlužníky?

Zpracujeme za vás věřitelský insolvenční návrh na vašeho dlužníka.

Zpracujeme přihlášky vašich pohledávek do insolvenčních řízení vašich dlužníků.